Politik det mener vi hos LGBT Ungdom!

Et nøgleområde i LGBT Ungdoms arbejde er LGBT-politikken.

Vi forsøger at skabe opmærksomhed på de juridiske og politiske forhindringer som LGBT-personer møder når de begår sig i samfundet.

På flere områder er Danmark nået langt, især når det kommer til de homoseksuelles rettigheder. Alligevel er der stadig mange områder, hvor dansk lovgivninger er præget af gammeldags kønstænkning, som ikke mindst præger de transkønnedes liv og muligheder, for at leve som de ønsker. Også på andre områder så som uddannelse, og i uligheden i sundhedssystemet, er det tydeligt at LGBT-personer stadig har andre udfordringer, end de man er opmærksomme på i den almindelige politiske debat.

Det er derfor LGBT Ungdom løbende arbejder med at udforme politik og præge debatten. Det kræver dog både kræfter og resourcer, og derfor står vi stærkere jo flere vi er, så med dig ind og bliv aktiv i det politiske arbejde!

Herunder kan du læse om nogle af de politikområder, som LGBT Ungdom beskæftiger sig med.

large_6275479040-1

Sundhedspolitik

I Danmark reklamerer vi med, at vi har et sundhedssystem, hvor der er plads til alle og hvor alle kan få behandling uanset økonomi, etnicitet, køn eller seksualitet. Det er LGBT Ungdom store tilhængere af, men desværre er virkeligheden en anden. På grund af uvidenhed og fordomme opleves der stadig en forskelsbehandling for LGBT-mennesker på sundhedsområdet, som betyder, at der kommer et fokus på seksualiteten og kønnet i stedet for på individet.

LGBT Ungdom mener, at der skal et kursændring i sundhedssektoren og der skal tilføjes mere viden, så fordommene forsvinder og individet kommer i fokus.

 • Drenge skal tilbydes HPV-vaccinen gratis via. deres børnevaccinationsprogram på lige fod med piger
 • Muligheden for at blive sæd- og/eller bloddonor skal afgøres på individets seksuelle vaner, i stedet for personens seksualitet.
 • Der skal tilføjes et LGBT-modul i proffesionsuddannelser såsom sygeplejerske og sosu-medhjælper.

Uddannelsespolitik

LGBT Ungdom oplever at grundskoleuddannelsen fokuserer meget på en gammeldags fortolkning af den idylliserede, rigtige, heteroseksuelle kernefamilie.

Et billede der ikke kan stå alene, blandt nutidens mangeartede familieformer.

Man kan rent faktisk i 2013 gå igennem grundskolen, og en eventuel ungdomsuddannelse uden i nævneværdig grad, at høre om hvad det vil sige, ikke at være heteroseksuel, eller ikke at føle sig som det køn man er bestemt som ved fødslen.

LGBT Ungdom har derudover også erfaret at der ikke bliver sat synderligt meget fokus på LGBT området i uddannelsen af Lærere, Pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, og andre der har med mennesker at gøre.

Det finder vi problematisk, da den herskende heteronorm derved bliver opretholde på en måde der ikke nødvendigvis afspejler hvordan verden ser ud, og som derudover kan give et skævvredet billede af hvordan man bør leve, som kan afføde en række problematikker for LGBTQIA personer.

I folkeskolens formålsparagraf kapitel 1 stk.3 står der:

‘Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.’

For at dette kan effektueres mener vi at der skal undervises i et stof der ligger virkeligheden nær, dette kan ikke efterkommes hvis ikke der fra starten i uddannelsen vises et ægte billede af hvad det vil sige at være borger i et moderne samfund.

Deriblandt bliver vi nødt til at vise alle elever igennem hele grundskolen og fortsat på ungdomsuddannelser, erhversvuddannelser og videregående uddannelser at der er mange forskellige måder at være menneske på, og at en Heteroseksuel, ciskønnede måde ikke nødvendigvis er den eneste måde.

Helt konkret foreslår vi:

 • Et obligatorisk pensum til grundskolen, der strækker sig ind over alle fag, så alternative familieformer/kønsidentiteter/seksuelle orienteringer kan blive diskuteret og snakket om, uden at det nødvendigvis kommer i en kontekst med seksualundervisningen, da vi finder en stor forskel på begrebet seksuel orientering og seksualitet.
 • Alle studerende der skal have med mennesker og relationer at gøre, skal klædes på gennem et obligatorisk kursus i seksuel orientering og kønsidentitet, således af de fremadrettet er i stand til at takle LGBTQIA emner på en normkritisk og ikke fordoms-reproducerende måde.
 • At forlag der har med undervisningsmaterialer at gøre, bliver påbudt at revurdere eksisterende bøger frem mod kommende oplag, for at udfordre den konforme forståelse af kønsidentitet og seksuel orientering. Samt at alle nyere undervisningsbøger i alle undervisningsfag ikke prædiker heteroseksualitet og ciskønnethed som værende det eneste mulige.
 • Der oprettes en mobbe-taskforce (efter skotsk eksempel) som skal revurdere og evaluere alle uddannelsesinstitutioner løbende, og som skal have ekspertviden indenfor feltet, således at vi kommer mobning baseret på køn, etnicitet, religion, familieforhold og seksuel orientering til livs på det lange løb.
 • At der fra højeststående politiske organisation bliver påbudt alle uddannelsesinstitutioner for hvem det vil være relevant at tilbyde alle deres studerende et kursus specielt indenfor LGBTQIA. Her tænker vi i første omgang følgende uddannelser: Lærere, Pædagoger, SOSU, Socialrådgivere, Ergoterapeuter, Fysioterapeuter, Jordemødre og Læger.

Trans-politik

Udgangspunktet for LGBT Ungdoms transpolitik er anerkendelsen af det enkelte menneskes egen ret til at definere sig selv og sit køn. Stat og myndigheder skal ikke have mandat til at definere borgernes køn, det være sig ud fra biologi eller politisk formulerede indikatorer.
Privilegier og begrænsninger på baggrund af køn fylder uforholdsmæssigt meget i vores samfund og dette påvirker især transkønnede, som dagligt konfronteres med problemer på grund af deres kønsidentitet. Vi føler at der er behov for en generel omtænkning af kønnets betydning i samfundet.

I LGBT Ungdom kræver vi langt bedre muligheder for hjælp til hormonbehandling, og medicinsk kønsskifte for de transkønnede der skulle ønske dette. Vi arbejder aktivt for afskaffelsen af tvangssteriliseringen af transpersoner der ønsker juridisk kønsskifte. Samtidig ønsker vi, at Sundhedsstyrelsens beslutning om at lade Sexologisk Klinik være eneste myndighed, i stand til at ordinere kønshormoner rulles tilbage – indtil Sexologisk Kliniks virke granskes og eventuelt organiseres på anden vis.

Konkret foreslår LGBT Ungdom:

 • At juridisk og medicinsk kønsskifte gøres uafhængigt af hinanden.
 • At transkønnethed fjernes fra listen over mentale lidelser i Danmark.
 • At der stilles flere forskningsmidler til rådighed for videreudvikling af behandlingen.
 • At der fra Sundhedsministeriets side stilles spørgsmål ved Sexologisk Kliniks virke på området for transkønnede, for at sikre at patientsikkerhedsloven opfyldes, og at Klinikkens arbejdsgange foregår i henhold til ”best practice” – ”standards of care”
 • At forståelsen for at kønsidentitet og seksualitet er to separate ting for det enkelte menneske, udbredes indenfor det danske sundhedsvæsen, derunder Sexologisk Klinik.