Kapitel 1: Navn, hjemsted, formål og struktur

§ 1

Stk. 1. Foreningens navn er ungdomsafdelingen af LGBT Danmark – Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner – i daglig tale LGBT+ Ungdom.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

Stk. 3. Foreningen er en afdeling af LGBT Danmark – Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner.

§ 2

Stk. 1. Afdelingens formål er at arbejde for en politisk, social, kulturel og arbejdsmarkedsmæssig ligestilling på alle niveauer i samfundet for unge mennesker, hvis seksualitet og/eller køn* bryder med normen

Stk. 2. Afdelingen medvirker til at realisere målene i Landsforeningens politiske program.

Stk. 3. Afdelingens arbejde er landsdækkende.

Stk. 4. Afdelingen arbejder uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser, men kan vælge at samarbejde med politiske partier og partipolitiske ungdomsorganisationer på LGBT+ Ungdoms præmisser.

§ 3

Stk. 1. Som medlem af afdelingen kan optages unge mennesker under 25 år, som sympatiserer med afdelingens formål jf. § 2.

Stk. 2. Medlemskab af afdelingen opnås ved indbetaling af kontingent til denne.

Stk. 3. Når et medlem fylder 25 år, jf. dog stk. 4, overføres medlemskabet til LGBT Danmark i forbindelse med en kontingentperiodes ophør.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer kan være op til 30 år gamle og deres medlemskab overføres til LGBT Danmark, når de forlader bestyrelsen eller fylder 30 år. Overførelsen sker i forbindelse med en kontingentperiodes ophør.

Stk. 5. Medlemskab er hemmeligt, og fortegnelse over medlemmerne er ikke tilgængelig for andre end bestyrelserne i Landsforeningen, sekretariatet samt eventuelle bemyndigede revisorer, IT-folk eller andre med specifikt behov for adgang.

Stk. 6. Alle bestyrelsesmøder og andre møder i afdelingen er, bortset fra ved behandling af personsager, åbne for afdelingens medlemmer, som endvidere bortset fra personsager har adgang til afdelingens arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale.

Stk. 7. Intet bestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i afdelingen.

Stk. 8. Afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

Kapitel 2: Generalforsamlingen

§ 4

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september eller oktober med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent, referenter og stemmetællere
  • Afdelingsbestyrelsens beretning
  • Godkendelse af afdelingens regnskab
  • Fremtidigt arbejde
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af afdelingskontingent og godkendelse af afdelingens budget
  • Valg af afdelingsbestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af bilagskontrollant
  • Eventuelt

Stk. 2. Tid og sted for ordinær generalforsamling samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker til hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være bilagt indkomne forslag, beretning, budget og regnskab.

§ 5

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af afdelingsbestyrelsens medlemmer ønsker det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til afdelingsbestyrelsen ledsaget af en motiveret dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt den motiverede dagsorden.

§ 6

Stk. 1. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Stemmeret har ethvert medlem, som inden generalforsamlingen begynder, har indbetalt kontingent til afdelingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 2. Til beslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer dog 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 3 medlemmer forlanger det.

Kapitel 3: Afdelingsbestyrelsen

§ 7

Stk. 1. Afdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højst 9 medlemmer.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen skal omfatte mindst 2 medlemmer, der er fyldt 18 år.

Stk. 3. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne. Ved hver afstemning har hvert tilstedeværende medlem ligeså mange stemmer, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer i den pågældende afstemning. Hvert medlem kan højst afgive én stemme på hver kandidat.

Stk. 4. Hvis forpersonen afgår i valgperioden, vælger afdelingsbestyrelsen blandt sine medlemmer en ny forperson indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Der vælges to suppleanter på generalforsamlingen. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge. Hvis stk. 2 herved ikke kan opfyldes, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på supplering af bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsens arbejde
§ 8

Stk. 1. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig med forperson, næstforperson og økonomiansvarlig. Den økonomiansvarlige skal være fyldt 18 år.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for afdelingens aktiviteter, for forbindelsen mellem afdelingen og landsledelsen og for opkrævning af det fastsatte kontingent.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen skal påse, at alle aktive i afdelingen er medlem af Landsforeningen.

§ 9

Stk. 1. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Til beslutninger kræves stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

§ 10

Stk. 1. Afdelingen tegnes i retsforhold af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være den økonomiansvarlige. Begge skal være fyldt 18 år.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen kan meddele prokura, som aldrig kan være eneprokura.

Stk. 3. Enhver udbetaling skal godkendes af et af de hertil udpegede medlemmer af afdelingsbestyrelsen.

§ 11

Stk. 1. Til varetagelse af særlige opgaver kan der dannes aktivitetsgrupper. Sådanne grupper godkendes af afdelingsbestyrelsen. Hver gruppe har pligt til at udpege en kontaktperson til bestyrelsen samt en stedfortræder for denne.

Kapitel 4: Økonomi

§ 12

Stk. 1. Medlemskontingentet består af to dele: Et beløb, som fastsættes af landsmødet for LGBT Danmark, Forbundet af 1948, samt et beløb som afdelingen fastsætter på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Kontingentperioden er 6 eller 12 måneder.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens regnskab og budget, der skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af det fastsatte kontingent.

Stk. 5. Afregning af afdelingens del af kontingentet og den af landsmødet i Landsforeningen fastsatte del af kontingentet sker løbende i forbindelse med den økonomiske administration i Landsforeningen.

Stk. 6. Afdelingens øvrige indtægter tilfalder i sin helhed afdelingen.

Stk. 7. Afdelingens samlede indtægter og udgifter indgår i Landsforeningens samlede regnskab.

Stk. 8. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 9. Afdelingens regnskab revideres sammen med alle øvrige regnskaber i Landsforeningen af en af landsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 10. Kontant kassebeholdning må ikke overstige et af afdelingsbestyrelsen fastsat beløb.

Kapitel 5: Eksklusion, opløsning m.v.

§ 13

Stk. 1. Medlemmer, der virker til skade for LGBT Danmark – Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner kan ekskluderes på landsmødet med 2/3 majoritet, såfremt sagen er optaget på dagsordenen.

Stk. 2. Medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sine synspunkter.

§ 14

Stk. 1. Afdelingen kan kun opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmer er 2/3 majoritet af de afgivne stemmer herfor.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder afdelingens midler Landsforeningen.

 

Vedtaget på afdelingens stiftende generalforsamling den 29. juni 2005.

Ændret på generalforsamlingen den 26. august 2006.

Ændret på generalforsamlingen den 1. september 2007.

Ændret på generalforsamlingen den 13. september 2008.

Ændret på generalforsamlingen den 15. august 2009

Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 16. december 2009
Ændret på generalforsamlingen den 25. september 2010

Ændret på generalforsamlingen den 17. september 2011

Ændret på generalforsamlingen den 21. september 2013